Privacy & voorwaarden

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Florere coaching voor kind en ouder, c.q. Jeannette van Eerden, gevestigd aan de Alkmaarsingel 227 in Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90368851.

Verwerking Contactgegevens
Indien jij mij jouw persoonlijke contactgegevens geeft, per e-mail, telefoon of anderszins, gebruik ik deze gegevens uitsluitend om met jou in contact te treden en met je te communiceren.

Overige persoonsgegevens
Indien je een dienst afneemt bij Florere, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. Zonder jouw toestemming deel ik jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging
Bij de verwerking van persoonsgegevens maak ik gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, heb ik met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen
Florere bewaart jouw NAW-gegevens, contactgegevens en facturen, digitaal en op papier, minimaal 7 jaar volgens de fiscale bewaarplicht. Coach- en gespreksverslagen worden maximaal 2 jaar na afloop van onze samenwerking bewaard. het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Dan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

Rechten betrokkenen
Florere respecteert jouw privacyrechten en zal eraan meewerken dat hij de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van deze rechten gebruik wilt maken, dan kun je contact opnemen met info@florerecoaching.nl

Arnhem, 14 augustus 2023


Algemene voorwaarden

Voor iedere samenwerking is er overeenstemming over onderstaande algemene voorwaarden welke een handleiding zijn bij Florere coaching voor kind en ouder,                 
KvK nr. 90368851

Algemeen
De opdrachtgever is degene die de dienst afneemt en altijd een volwassene, en kan iedere natuurlijke- of rechtspersoon zijn.
De opdrachtnemer is Florere, gevestigd te Arnhem. Florere levert persoonlijke diensten aan volwassenen, jongeren en kinderen.
Opdrachtgever is de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. De opdrachtgever zelf of diens minderjarig kind wordt ook coachee genoemd.
Indien een traject wordt aangegaan komt er een offerte of voorstel: een formele aanbieding van werkzaamheden van Florere aan de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid
De opdrachtgever blijft altijd zelf verantwoordelijk voor hetgeen hij/zij doet of laat.
Florere is niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade.
Bij minderjarigen is er altijd gezamenlijk overleg met alle partijen, waarbij de eindverantwoording bij de opdrachtgever ligt.

De opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach kan worden verwacht.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het honorarium voor de betreffende opdracht voor het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijnde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Overeenkomst
De start van de sessies begint bij een oriëntatiegesprek. Hierin wordt gekeken wat wenselijk is en of de hulpvraag aansluit bij de mogelijkheden van Florere. Als er tot verdere samenwerking wordt overgegaan gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden en zal de prijsafspraak helder zijn; voor de sessies per keer, of voor het traject.

Gaat het om een traject rondom minderjarige(n), dan verwacht Florere vanuit alle partijen, inclusief Florere zelf, optimal inspanning om het gewenste resultaat te behalen.
Als de samenwerking niet soepel verloopt, bijvoorbeeld door het niet nakomen van afspraken, dan kan Florere besluiten te stoppen met verdere sessies.
De klant mag zonder verdere opgaaf van redenen de samenwerking beëindigen.

Afspraken
De afspraken die we maken worden nagekomen. Kan een afspraak niet doorgaan dan overleggen we dit op tijd en maken we een nieuwe afspraak.
Verschijn je niet op een afspraak dan wordt er voor een sessie de helft van het tarief gerekend die op de website staat vermeld.

Betaling
Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

De facturen worden betaald binnen de gestelde termijn. Bij een herinnering mag Florere verhogen met € 7,50, bij een tweede herinnering wordt er verhoogd met € 15,00, bij een derde herinnering € 50,00. Wordt er dan nog niet betaald dan wordt een incassobureau ingeschakeld. De klant blijft altijd het gehele bedrag verschuldigd.

Eigendom
Dingen op schrift die zijn verkregen bij Florere mogen niet zonder toestemming aan derden worden verstrekt of worden hergebruikt voor eigen doeleinden.

Werkzaamheden
Mocht Florere buiten de sessies om worden uitgenodigd voor gesprekken met derden dan worden deze overleggen als sessies gezien en berekend op de factuur.

Geheimhouding
Florere heeft geheimhouding, wat inhoudt dat wat er gedeeld wordt valt onder mijn beroepsgeheim. Mocht er een directe of zeer dringende reden tot zorg zijn, dan deel ik deze zorgen met de desbetreffende coachee en is het aan hem/haar zelf om een verandering in gang te zetten. Mocht deze verandering uitblijven en de zorgen te groot zijn dan zal ik altijd in overleg gaan met de coachee en laten weten dat het tijd is om deze zorgen te delen, zodat er adequaat gereageerd kan worden. Dit ter bescherming van de coachee, en altijd met medeweten van de coachee.

Florere legt de nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid, waardoor er geen dossier wordt bijgehouden. Dat wat er op papier komt is altijd en op ieder moment inzichtelijk voor de desbetreffende klant.

Mocht er overleg met derden gevraagd worden, dan zal dit altijd in overleg en het liefst met de desbetreffende klant zelf zijn.

Privacygegevens worden volgens de voorschriften van AVG behandeld.

Klachten
Mochten er klachten zijn of een conflict, dan gaan we hierover samen in gesprek.
Mochten we hier niet samen uitkomen dan schakelen we een onafhankelijke mediator in en delen we de kosten die dit met zich meebrengt.

Samenwerkingsovereenkomst coacheetrajecten
De overeenkomst komt tot stand bij het akkoord bevinden van de algemene voorwaarden en een toezegging van zowel Florere als de klant om zich samen in te spannen om het traject tot een succes te maken.

Opzegging en annulering
Indien de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig belemmert kunnen we na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen.
Opzegging wordt ook schriftelijk/per mail aan de wederpartij meegedeeld.
Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij/zij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

Overmacht
Ingeval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde.

In geval van overmacht zal de opdrachtnemer onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.